BIOMASA

Európska komisia stanovila dlhodobý cieľ rozvíjať konkurencieschopné a nízkouhlíkové hospodárstvo a efektívne využívanie zdrojov do roku 2050 a očakáva sa, že bioenergia bude hrať dôležitú úlohu v budúcnosti. Európa už disponuje množstvom dobre zavedených odvetví s použitím biologických productov, ako naprípklad poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, lesný a drevospracujúci priemysel; a kedže moderný hospodársky rast považuje energiu za rozhodujúci faktor pri výrobe a vzhľadom na to, že vzájomná závislosť medzi energiou, životným prostredím a hospodárskym rastom nie je priama, tento komplexný vzťah sa nedá riešiť tradičným lineárnym prístupom.

V prechode na ekologicky trvalo udržateľnú biologickú ekonomiku sa rozlišujú 3 priority:

  • Vytvoriť nové technológie, postupy a infraštruktúru na zhromaždenie alebo výrobu viac biomasy bez použitia priamo alebo nepriamo cenného pozemku.
  • Rozvíjať technológie na výrobu uhľovodíkov z druhov biomasy, ktoré majú potenciálne najvyššiu udržateľnú dodávku a stimulujú použitie tých uhľovodíkov v odvetviach hospodárstva, v ktorých neexistujú žiadne alebo len veľmi málo fosílnych alternatív.
  • Vytvoriť systém kritérií, certifikácie a presadzovania pre všetky druhy biomasy, ktorého cieľom je znížiť vplyv priameho a nepriameho využívania pôdy na emisie skleníkových plynov a biodiverzitu a rozšíriť súčasný systém EÚ, ktorý je obmedzený do priameho vplyvu prepravy biopalív.

Najpôsobivejšou zásadou biomasy je to, že je obnoviteľná. Pozoruhodná pevnosť a účinnosť spaľovania peliet vytvára zlomok emisií častíc surovej biomasy. Horáky na pelety majú najnižšie emisie tuhých častíc zo všetkých horákov na tuhé palivá. Vzhľadom na správne udržateľné lesné iniciatívy a riadenie poľnohospodárstva je biomasa prakticky neobmedzená a ukázala sa ako cenovo stabilná v porovnaní s fosílnymi palivami.  

Pelety

Palivo na pelety je obnoviteľná, čistá a úsporná alternatíva domáceho vykurovania. Ide o výrobok z biomasy vyrobený z obnoviteľných látok, zvyčajne recyklovaného drevného odpadu. Stručne povedané, je to spôsob, ako presmerovať milióny ton odpadu zo skládok a zmeniť ho na energiu.

Obchodujeme len s najkvalitnejšími peletmi na trhu.

Naše oficiálne osvedčenie nájdete tu:

SGS CERTIFICATE FUEL QUALITY

Drevná štiepka

Saga Commodities je prvou výrobnou a exportou spoločnosťou drevnej štiepky v Bulharsku. Začali sme fungovať už v roku 2013 a pokračujeme aj do dnes a neustále rozšírujeme naše podnikanie v Bulharsku a mimo Európy.

Vyrábame kvalitnú drevnú štiepku v krajine, potvrdené a certifikované našími partnermi SGS a rôznými výrobcov ako sú Kronospan, Kastamonu,Yildiz Entegre , Akritas and Starwood.

Vyrábame aj drevnú štiepku pre potreby zariadení na výrobu biomasy v Bulharsku a mimo EU.